Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sprawy Członkowskie Regulamin uzyskiwania zaświadczenia

Regulamin uzyskiwania zaświadczenia

Drukuj

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje , że zgodnie z Uchwałą Nr 14/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 1 stycznia 2013 r. zmieniona została wysokość składek członkowskich -  na Izbę Krajową i okręgową.

Aktualne stawki przedstawiają się następująco:

  • składka członkowska na Izbę okręgową wynosi 174 zł – za okres 6 miesięcy i 348 zł za okres 12 m-cy,
  • składka członkowska na Izbę Krajową, płatna jednorazowo za 12 m-cy wynosi 72 zł, roczna opłata za ubezpieczenie 75 zł, co w sumie daje 147 zł. Kwotę tę  należy wpłacić na indywidualny numer konta nadany każdemu członkowi przez Izbę.

Uchwała XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadziła zatem wzrost składki okręgowej o 4 zł w stosunku miesięcznym (z 25 zł do 29 zł) , a składki krajowej o 1 zł za każdy miesiąc (z 5 zł do 6 zł).

Postanowienia uchwały 14/12 XI Krajowego Zjazdu PIIB obowiązują od 1 stycznia 2013 r,

dlatego członkowie, którzy opłacili w roku 2012 składki (zarówno na izbę okręgową, jak i krajową , które obejmowały również miesiące w roku 2013, przy najbliższej płatności są zobowiązani do ich wyrównania do wysokości obowiązującej w roku 2013.

Wielkość dopłaty jest  zależna od liczby miesięcy, których dotyczy dopłata. I tak np.:

  • osoby, którym kończy się data ważności zaświadczenia z końcem stycznia br. zobowiązane są do dopłaty zwiększonej składki za 1 miesiąc ( styczeń 2013 r ). kwoty 4 zł na izbę okręgową i 1 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 178 zł (tj. 4 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub 352 zł (tj. 4 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do ŚOIIB i 152 zł do PIIB,
  • osoby, którym kończy się data ważności zaświadczenia z końcem lutego br. zobowiązane są do dopłaty zwiększonej składki za 2 miesiące ( styczeń i luty 2013 r. ) kwoty 8 zł na izbę okręgową i 2 zł na izbę krajową, czyli łącznie wpłacają 182 zł (tj. 8 zł dopłaty + 174 zł składki za 6 m-cy) lub za 356 zł (tj. 8 zł dopłaty + 348 zł za 12 m-cy) do ŚOIIB
    i 153 zł do PIIB.

Analogicznie sytuacja wygląda dla kolejnych miesięcy.

Wysyłane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa druki przelewów uwzględniają powyższe zmiany. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z ŚOIIB.


 

Regulamin uzyskiwania zaświadczenia
o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

1.  Wypełnienie wniosku o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.

/wniosek jest dostępny w Biurze Izby i w zakładce FORMULARZE/

2.  Posiadanie kserokopii uprawnień budowlanych i oryginał do wglądu

3.  Posiadanie kserokopii dowodów następujących wpłat:

·      Wpisowe w kwocie 100zł / opłata jednorazowa /

·      Składka na Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 29zł miesięcznie płatna za okres 6 lub 12 miesięcy. / przy wpłacie 174zł uzyskujemy potwierdzenie o przynależności do Izby na okres pół roku , przy wpłacie 348zł uzyskujemy potwierdzenie o przynależności do Izby na okres roku. Okres przynależności liczony jest od momentu przyjęcia kandydata przez Skład Orzekający Rady Izby i jego ubezpieczeniu /.

·      Składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC w kwocie 75zł / opłata roczna / lub kserokopia polisy OC w przypadku posiadania przez kandydata indywidualnego ubezpieczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r Dz.U. Nr 41 z 2002r poz.367

·      Składka na działalność Rady Krajowej w kwocie 72zł / opłata roczna /.

4.  Posiedzenia Składu Orzekającego Rady Izby odbywają się raz w miesiącu

5.  Kandydat przyjęty na posiedzeniu Izby może być ubezpieczony w następujących terminach

- przy dokonaniu wszystkich wpłat do 15-go

danego miesiąca od 1-go następnego miesiąca.

- przy dokonaniu wpłat po 15-tym danego

miesiąca w terminie jednego pełnego miesiąca

lecz nie wcześniej niż od 1-go dnia drugiego

miesiąca licząc od daty wpłaty

6.  Zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów wydane zostanie po spełnieniu  w/w warunków w  terminie 1 tygodnia po posiedzeniu Składu Orzekającego Rady Izby.

7.  Zaświadczenie zostanie przesłane drogą pocztową lub może być odebrane osobiście.

8.  Opłatę wpisową oraz składkę na Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. I O/Kielce nr  98 1240 1372 1111 0000 1250 5214

9.   Wpłatę na ubezpieczenie OC oraz działalność Rady Krajowej należy wpłacić na indywidualne konto każdego członka. Indywidualny numer konta należy uzyskać w siedzibie Izby.