Wpis do Izby

Regulamin uzyskiwania zaświadczenia o przynależności
do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest:

§1

1. Złożenie wniosku o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Dołączenie do wniosku kserokopii wszystkich posiadanych uprawnień budowlanych /oryginał do wglądu, jeśli uprawnienia budowlane zostały wydane przez organ inny niż Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa/.
3. Dołączenie do wniosku kserokopii dowodów następujących wpłat:
– wpisowe w wysokości 100zł /opłata jednorazowa/,
– składka na Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w wysokości 39zł/miesiąc, płatna jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata – za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego,
– składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC w wysokości 96zł lub kserokopia polisy OC w przypadku posiadania przez kandydata indywidualnego ubezpieczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. Dz. U. nr 220, poz. 367,
– składka na działalność Rady Krajowej w wysokości 8zł/miesiąc, płatna jednorazowo do końca roku kalendarzowego łącznie ze składką na ubezpieczenie OC,
– zaległa składka na Okręgową i/lub Krajową Izbę w przypadku ponownego wpisu na listę członków Izby po skreśleniu za nieopłacanie składek.

§2

1. Opłatę wpisową oraz składkę na Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
należy wpłacić na konto w Banku Pekao S.A. I O/Kielce na nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214.
2. Składkę na ubezpieczenie OC oraz działalność Rady Krajowej należy wpłacić na indywidualne konto każdego członka. Indywidualny numer konta wysyłany jest na adres e-mail po złożeniu wniosku o wpis na listę członków Izby wraz z odpowiednimi załącznikami.
3. Posiedzenia Składu Orzekającego Rady Izby odbywają się na początku każdego miesiąca. Okres przynależności liczony jest od momentu przyjęcia kandydata przez Skład Orzekający Rady Izby i jego ubezpieczenia.
4. Kandydat przyjęty na posiedzeniu Składu Orzekającego Rady Izby może być ubezpieczony
w następujących terminach:
– przy dokonaniu wszystkich wpłat do 25-go danego miesiąca od 1-go następnego miesiąca,
– przy dokonaniu wpłat po 25-tym danego miesiąca w terminie jednego pełnego miesiąca lecz nie wcześniej niż od 1-go dnia drugiego miesiąca licząc od daty wpłaty.
5. Zaświadczenie o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów wydane zostanie po spełnieniu w/w warunków w terminie 1 tygodnia po posiedzeniu Składu Orzekającego Rady Izby.
6. Zaświadczenie można odebrać osobiście, otrzymać drogą pocztową /po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Izby/ lub ściągnąć w wersji elektronicznej z Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa /dane do logowania wysyłane są razem z indywidualnym numerem konta do opłaty składki na PIIB/.

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW
WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ CZŁONKÓW PO SKREŚLENIU

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub
w wersji elektronicznej na adres e-mail wnioski@swk.piib.org.pl nie później niż do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wpisu.

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa