Wnioski

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Posiedzenia Składu Orzekającego Okręgowej Rady Izby rozpatrującego poniższe wnioski odbywają się na początku każdego miesiąca. Wniosek należy dostarczyć nie później niż do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wpisu, odwieszenia, zawieszenia, skreślenia lub przeniesienia.

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CZŁONKOSTWO, ZAWIESZENIE LUB SKREŚLENIE W OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
WNIOSEK O ZAKOŃCZENIE OKRESU ZAWIESZENIA
WNIOSEK O ZAWIESZENIE CZŁONKOWSTWA
WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEJ IZBY
FORMULARZE O ZWROT SKŁADKI W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM LUB SKREŚLENIEM Z ŚOIIB
WNIOSEK O ZWROT SKŁADKI OKRĘGOWEJ
WNIOSEK O ZWROT SKŁADKI KRAJOWEJ
INNE FORMULARZE
WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GŁÓWNEMU INSPEKTOROWI NADZORU BUDOWLANEGO, ZA POMOCĄ SYSTEMU E-CRUB, DANYCH IDENTYFIKUJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE WRAZ Z KOPIĄ TYCH UPRAWNIEŃ ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓRA NABYŁA TE UPRAWNIENIA
WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH OPIEKUNA PRAKTYKI

POMOC FINANSOWA

Regulamin przyznawania pomocy losowych członkom ŚOIIB

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC FINANSOWĄ
WNIOSEK O POMOC MATERIALNĄ ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANYCH FORMACH PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
WNIOSEK O POMOC PIENIĘŻNĄ W RAMACH POMOCY LOSOWEJ

SZKOLENIA

Regulamin prowadzenia i rozliczania szkoleń finansowanych z budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

FORMULARZE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ORGANIZACJĘ SZKOLENIA
WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI SZKOLENIA