Informacje dla kandydatów na Uprawnienia Budowlane

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane oraz przykładowe pytania

Logowanie do SYSTEMU REJESTRACJI KANDYDATÓW


WNIOSEK O PONOWNY EGZAMIN
Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XLIII/2024 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby,
o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 15.03.2024 r.
Kwota opłaty II raty za ponowny egzamin pisemny lub ustny zostanie podana
w Zawiadomieniu, które zostanie wysłane w dniu 09.04.2024 r. zgodnie z terminarzem.

NOWE WNIOSKI NALEŻAŁO ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W TERMINIE 11.01.2024 – 09.02.2024

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
DLA OSÓB PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY

Wypełniony formularz: „Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy) adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz załączniki do wniosku:

 1. Odpis dyplomu (podpisany własnoręcznie) ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć dyplom inż. oraz mgr) albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 2. Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o przebiegu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu inż. oraz mgr).
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy) – dotyczy praktyki po 24.09.2014r. – nie podlega rejestracji w okręgowej Izbie (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy) / Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995r. – 24.09.2014r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995r. – 31.12.2005r. dla technika / „Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy) – dotyczy praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 4. Dowód uiszczenia I raty opłaty (kserokopia) za postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na konto Banku Pekao S.A. I/O Kielce nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214.
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (P lub W)
  –  1200 zł
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (P + W)
  – 1800 zł
 5. Formularz osobowy – 1 egzemplarz (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy).
 6. W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy – o której mowa w Prawie o szkolnictwie wyższym, zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dotyczy praktyki projektowej).
 8. Życiorys zawodowy (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy).
 9. Posiadane uprawnienia budowlane (kserokopia) – oryginał do wglądu.
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz nagrywania egzaminu ustnego (wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy).

Ponadto dla usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego uzasadnione jest załączenie dodatkowo do wniosku następujących dokumentów stanowiących załączniki do Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831)

 • kserokopii uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką,
 • kserokopii zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego osób kierujących praktyką, ważnych w okresie odbywanej praktyki zawodowej (nie dotyczy członków ŚOIIB),
 • kserokopii posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień budowlanych