Ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych określiła organizację i zadania samorządów zawodowych inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów. Tworzą go członkowie zrzeszeni w izbach inżynierów budownictwa.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jedną z 16 izb okręgowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powołanej w 2002 r. i osadzonej w przepisach Konstytucji RP.

Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa dla osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które obejmują:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Izba zrzesza inżynierów i techników z województwa świętokrzyskiego wszystkich specjalności:

 • konstrukcyjno  budowlanej,
 • inżynieryjnej  drogowej,
 • inżynieryjnej  mostowej,
 • inżynieryjnej  kolejowej  (KOB, SRK),
 • inżynieryjnej  hydrotechnicznej,
 • inżynieryjnej wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Izba jest samorządem zawodowym zawodów zaufania publicznego, który realizuje zadania powierzone mu przez państwo, a w szczególności:

 • sprawuje nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
 • reprezentuje i chroni interesy zawodowe swoich członków,
 • ustala zasady etyki zawodowej i sprawuje nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • nadaje uprawnienia budowlane w danej specjalności,
 • nadaje tytuł rzeczoznawcy budowlanego,
 • uznaje kwalifikacje zawodowe cudzoziemców, którzy chcą świadczyć usługi budowlane na terenie RP.

Członkowie Izby mogą służyć pomocą inwestorom we wszystkich zagadnieniach związanych z szeroko pojętym procesem budowlanym.