Notatka ze spotkania w dniu 27.07.2011r w siedzibie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

czwartek, 28 lipca 2011 00:00
Drukuj

Notatka ze spotkania w dniu 27.07.2011r w siedzibie

Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Obecni :

1. Andrzej Słomka  - właściciel KREDO s.c.,  współwłaściciel budynkuprzy ulicy  Św. Leonarda 18

2. Andrzej Pieniążek – przewodniczący Okręgowej Rady ŚOIIB

3. Wiesława Sobańska – dyrektor biura Izby

 

W związku ze zmianą właściciela części udziałów w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej oraz udziału w prawie własności do budynku przy ulicy

Św. Leonarda 18 z BPBK- S.A. na KREDO s.c. Andrzej Słomka, Katarzyna Słomka   przedstawiciele współwłaścicieli omówili i podjęli ustalenia w następujących sprawach:

1. Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił nabywcy udziałów  dokumenty  dotyczące własności lokalu Izby i wzajemnych służebności wynikających z zawartych dotychczas aktów notarialnych z których wynikają następujące wcześniejsze ustalenia:

2. Pan Andrzej Słomka oświadczył, że ma podpisane umowy z dostawcami mediów i podtrzymuje ustalenia wzajemnych rozliczeń na dotychczasowych zasadach.

Porozumienie w tej sprawie przygotuje ŚOIIB.

3. W sprawie umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością ustalono, że zostanie podpisana trójstronna umowa z dotychczasowym zarządcą.

4. Poinformowano nowego współwłaściciela , że po rozliczeniu funduszu remontowego na koncie dotychczasowego współwłaściciela pozostało 3969,88zł wpłaconych przez ŚOIIB.

5.Przewodniczący  Okręgowej Rady przekazał nowemu współwłaścicielowi zawartą ugodę z p. Adamem Cecułą i omówił wynikający z niej  zakres prac do wykonania przez ŚOIIB i KREDO s.c. polegający na rozbiórce altany śmietnikowej i ustawieniu w tym miejscu zamykanego kontenera oraz przebudowie odpływu z jednej rury spustowej.  Ustalony termin wykonania prac upływa z dniem 8 sierpnia 2011r.

ŚOIIB zadeklarowała partycypację w kosztach w wysokości 19,22%.

6. W sprawie ubezpieczenia lokalu ustalono, że budynek zostanie ubezpieczony w całości  w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO – Hestia na kwotę 4 000 000,00zł z zapisem w polisie, że ŚOIIB ma ubezpieczony lokal na kwotę 1 000 000,00zł.

7. W sprawie inwestycji wspólnych przedstawiciele Izby poinformowali p. A. Słomkę o tym, że od dwóch lat występowali do Zarządu BPBK-SA z prośbą o podjęcie prac modernizacyjnych budynku ( remont schodów zewnętrznych,  elewacji i holu głównego). Niestety prac tych nie udało się zrealizować. Aktualnie z uwagi na rewitalizację Rynku i ulicy Św. Leonarda niezbędne jest pilne podjęcie działań mających na celu poprawę  standardu tych części budynku, które w pierwszej kolejności wpływają na odbiór naszych firm przez otoczenie biznesowe i społeczne.

 

Podpisy :

1.  Andrzej Słomka

2. Andrzej Pieniążek

3. Wiesław Sobańska