Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SZKOLENIA >> Zasady wsparcia finansowego

ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH

Drukuj

Realizując zadania określone w statucie PIIB rozdział  2 par. 7 ust. 1 pkt. 4. dotyczące współdziałania Izby ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa ustala się zasady wsparcia finansowego organizowanych przez nie konferencji naukowo-technicznych.

 

 

§1

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa może udzielać wsparcia finansowego na organizowanie konferencji naukowo-technicznych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne działające w obszarze budownictwa.

§ 2

Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1 udzielane jest na organizowanie konferencji naukowo-technicznych na wniosek organizatora konferencji nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym dla danego stowarzyszenia.

§ 3

Warunkiem przyznania wsparcia finansowego dla stowarzyszenia naukowo-technicznego jest zorganizowanie przez nie w roku kalendarzowym minimum 4 szkoleń dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

Decyzję w sprawie wysokości udzielanego wsparcia podejmuje Prezydium Rady ŚOIIB stosowną uchwałą.

§ 5

Wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego, o którym mowa wyżej przedstawia  na Prezydium Rady ŚOIIB Przewodniczący Okręgowej Rady Izby.

§ 6

Wsparcie finansowe przyznaje się ze środków statutowych Izby określonych uchwałą budżetową Zjazdu Okręgowego.

§ 7

Rejestr stowarzyszeń naukowo-technicznych, które otrzymały wsparcie finansowe prowadzi Biuro Izby. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

§ 8

Powyższe zasady można również stosować do udzielania wsparcia finansowego konferencji organizowanych przez wyższe uczelnie.

§ 9

1. Niniejsze zasady przyjęto na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady w dniu 6.11.2013r  uchwałą Nr 19/ORG/13,  zatwierdzoną przez Okręgową Radę uchwałą Nr 17/ORG/RI/13 z dnia 18.12.2013r.

2. Zasady obowiązują od 01.01.2014r.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(56)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692