Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Drukuj

4 lipca, w Kielcach uroczyście wręczono uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Certyfikat otrzymało 95 osób, które pomyślnie zdały egzaminy pisemny i ustny organizowany przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz środowiska zawodowego.

Tegoroczna uroczystość odbyła się po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią koronawirusa. Przez dwa ostatnie lata, inżynierowie budownictwa przystępowali do egzaminów w sesjach wiosennej i jesiennej, lecz certyfikaty potwierdzające ich uprawnienia otrzymywali drogą pocztową.

Wśród gości byli: Zbigniew Koniusz – wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Michnicki  – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Szczypiór – zastępca prezydenta Kielc, Jan Jóźwik – zastępca okręgowego inspektora pracy, prof. dr hab. inż. Marek Iwański - prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta prof. PŚk –  prodziekan ds. studenckich i dydaktyki na  Wydziale  Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręg Świętokrzyski, Marcin Kamiński - przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Cezary Tkaczyk – prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Alfred Zgoda – prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Jacek Olszewski – prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stanisław Rozin – przewodniczący Związku Mostowców RP Oddziału Świętokrzyskiego.

Gospodarzem uroczystości była Ewa Skiba – przewodnicząca Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby. Jak mówiła, witając zgromadzonych, uroczystość jest ważnym wydarzeniem w życiu młodych inżynierów oraz kolejnym krokiem w rozwoju zawodowym. Dla samorządu zawodowego jest świętem, koronującym wieloetapowy trud zawodowy młodych ludzi – pasjonatów budownictwa oraz powodem do zadowolenia z prawidłowego przebiegu egzaminów.

Jacek Ślusarczyk - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, która przeprowadzała egzaminy, gratulował inżynierom sukcesów na egzaminie oraz podkreślił ogromną rolę ich pracy dla społeczeństwa i gospodarki regionu oraz kraju.

Uprawnienia budowlane wydawane są przez komisję kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Historia uprawnień budowlanych sięga roku 1928.

W tym roku XXXIX już sesja odbywała się na przełomie maja i czerwca. Do egzaminu pisemnego przystąpiło wiosną 126 osób, do egzaminu ustnego zostało dopuszczonych po teście 96 osób. Do egzaminu ustnego przystąpiły 134 osoby, a zdało ten egzamin 95 inżynierów. W ciągu 20 lat istnienia Świętokrzyska Izba nadała uprawnienia ponad 3780 inżynierom. Obecnie liczy ona 4 247 członków.