Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZJAZD POLSKIEJ IZBY

Drukuj

Obrady zjazdu sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zdominowały zagadnienia etyczne, a szczególnie dotyczące zakazu łączenia funkcji w samorządzie zawodowym oraz w jednostkach nadzoru budowlanego  a także w organach administracji architektoniczno - budowlanej.

Mówił o tym Tomasz Żuchowski wiceminister infrastruktury i budownictwa, który w tej sprawie skierował wniosek do zjazdu. Omówił przesłanki wystąpienia z wnioskiem oraz  potwierdził zapowiedzi, że zagadnienie zakazu łączenia funkcji zostanie uwzględnione w nowo opracowywanej ustawie o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Przedstawił też treść listu ministra Andrzeja Adamczyka skierowanego do delegatów.

Zjazd w drugim dniu obrad przegłosował stanowisko, że podjęcie wnioskowanej przez wiceministra uchwały nie leży w kompetencji samorządu zawodowego, bowiem wszelkie ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie.

Delegaci nie podjęli również uchwały o zakazie łączenia funkcji w organach Polskiej Izby, co było kontynuacją rozpatrywania wniosku zgłoszonego na poprzednim zjeździe.

W ciekawym wystąpieniu Austriak Klaus Thurriedl, sekretarz generalny Europejskiej Rady Izb Inżynierskich, by krajowe izby przypomniały wszelkim władzom co jest podmiotem pracy inżynierów - wypełnianie oczekiwań społeczeństwa oraz aktywny  udział w zrównoważonego rozwoju kraju i regionu.

Sprawnie przyjęto sprawozdania za 2016, udzielono Radzie Krajowej absolutorium, przegłosowano budżet na 2018, wynoszący 9 024 000 zł.

Zjazd przyjął 17 wniosków do realizacji przez kierownictwo Polskiej Izby, w tym dotyczące uprawnień projektowych zabudowy zagrodowej, utrzymania obecnej wysokości składek na OC, wyceny usług inżynierskich, opracowania szacunkowych cen z tytułu pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego, utrzymania uprawnień w specjalności urządzenia zabezpieczeń i sterowania ruchem kolejowym ( zgłoszony przez delegata kieleckiego Bolesława Balcerka), opracowania tabelarycznych specyfikacji robót zagregowanych/cen jednostkowych, uwzględnienie w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego projektu budowlanego jako niezbędnego w realizacji inwestycji.

W drugim dniu zjazdu, zdążający na lotnisko Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, odwiedził obradujących delegatów, życzył im trafnych wniosków i owocnej debaty nad sprawami budownictwa.

Prezes naszej Izby, Wojciech Płaza został udekorowany odznaką Zasłużony dla Drogownictwa.

Bolesław Balcerek z Kielc pracował w komisji skrutacyjnej, a Tomasz Marcinowski z Ostrowca w komisji uchwał i wniosków, Tadeusz Durak z Ostrowca przedstawił doroczne sprawozdanie komisji rewizyjnej, której jest szefem. Natomiast Małgorzata Sławińska ze Skarżyska została wybrana na członkinię krajowego sądu dyscyplinarnego. W zjeździe uczestniczyli także delegaci Świętokrzyskiej Izby - Andrzej Pieniążek, Stefan Szałkowski.

W pierwszym i drugim  dniu obrad frekwencja wyniosła 178 delegatów, tj. 88,56 proc. Gościem zjazdu był m.in. prezes GUNB Jacek Szer.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(48)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692