Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

ZJAZD POLSKIEJ IZBY

Drukuj

Obrady zjazdu sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zdominowały zagadnienia etyczne, a szczególnie dotyczące zakazu łączenia funkcji w samorządzie zawodowym oraz w jednostkach nadzoru budowlanego  a także w organach administracji architektoniczno - budowlanej.

Mówił o tym Tomasz Żuchowski wiceminister infrastruktury i budownictwa, który w tej sprawie skierował wniosek do zjazdu. Omówił przesłanki wystąpienia z wnioskiem oraz  potwierdził zapowiedzi, że zagadnienie zakazu łączenia funkcji zostanie uwzględnione w nowo opracowywanej ustawie o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Przedstawił też treść listu ministra Andrzeja Adamczyka skierowanego do delegatów.

Zjazd w drugim dniu obrad przegłosował stanowisko, że podjęcie wnioskowanej przez wiceministra uchwały nie leży w kompetencji samorządu zawodowego, bowiem wszelkie ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie.

Delegaci nie podjęli również uchwały o zakazie łączenia funkcji w organach Polskiej Izby, co było kontynuacją rozpatrywania wniosku zgłoszonego na poprzednim zjeździe.

W ciekawym wystąpieniu Austriak Klaus Thurriedl, sekretarz generalny Europejskiej Rady Izb Inżynierskich, by krajowe izby przypomniały wszelkim władzom co jest podmiotem pracy inżynierów - wypełnianie oczekiwań społeczeństwa oraz aktywny  udział w zrównoważonego rozwoju kraju i regionu.

Sprawnie przyjęto sprawozdania za 2016, udzielono Radzie Krajowej absolutorium, przegłosowano budżet na 2018, wynoszący 9 024 000 zł.

Zjazd przyjął 17 wniosków do realizacji przez kierownictwo Polskiej Izby, w tym dotyczące uprawnień projektowych zabudowy zagrodowej, utrzymania obecnej wysokości składek na OC, wyceny usług inżynierskich, opracowania szacunkowych cen z tytułu pełnienia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego, utrzymania uprawnień w specjalności urządzenia zabezpieczeń i sterowania ruchem kolejowym ( zgłoszony przez delegata kieleckiego Bolesława Balcerka), opracowania tabelarycznych specyfikacji robót zagregowanych/cen jednostkowych, uwzględnienie w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego projektu budowlanego jako niezbędnego w realizacji inwestycji.

W drugim dniu zjazdu, zdążający na lotnisko Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, odwiedził obradujących delegatów, życzył im trafnych wniosków i owocnej debaty nad sprawami budownictwa.

Prezes naszej Izby, Wojciech Płaza został udekorowany odznaką Zasłużony dla Drogownictwa.

Bolesław Balcerek z Kielc pracował w komisji skrutacyjnej, a Tomasz Marcinowski z Ostrowca w komisji uchwał i wniosków, Tadeusz Durak z Ostrowca przedstawił doroczne sprawozdanie komisji rewizyjnej, której jest szefem. Natomiast Małgorzata Sławińska ze Skarżyska została wybrana na członkinię krajowego sądu dyscyplinarnego. W zjeździe uczestniczyli także delegaci Świętokrzyskiej Izby - Andrzej Pieniążek, Stefan Szałkowski.

W pierwszym i drugim  dniu obrad frekwencja wyniosła 178 delegatów, tj. 88,56 proc. Gościem zjazdu był m.in. prezes GUNB Jacek Szer.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692