Propozycje tematów szkoleń dla członków ŚOIIB na rok 2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszamy do zapisywania się pod tematami szkoleń, którymi jesteście zainteresowani.

1. Drążenie tuneli 2. linii metra M2 w Warszawie za pomocą maszyn TMB.

2. Wycieczka techniczna na budowę 2. linii warszawskiego metra odc. Stacja Lazurowa – stacja techniczno-postojowa STP Karolin.

3. Zasady doboru odpowiedniej metody bezwykopowej rehabilitacji przewodów.

4. Zastosowanie termowizji w analizie termicznej obiektów.

5. Geodezja inżynieryjna i gospodarowanie nieruchomościami.

6. Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym; Umowa o prace projektowe; Odpowiedzialność cywilna projektanta na podstawie umowy o prace projektowe.

8. Kierownik budowy jako uczestnik procesu budowlanego; Prawa i obowiązki kierownika budowy w procesie budowlanym.

9.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego.

10. Prawa autorskie – przypadki naruszania i dochodzenie roszczeń cywilnych; Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych; Prawa autorskie w umowie o prace projektowe.

11. Zmiana pozwolenia na budowę; Zgłoszenie robót budowlanych; Zakończenie budowy – pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy; Samowola budowlana i postępowanie legalizacyjne.

12. Odbiór w umowie o roboty budowlane; Kary umowne w umowie o roboty budowlane; Rękojmia za wady i gwarancja w umowie o roboty budowlane.

13. Wybrane metody obniżenia temperatury wytwarzania i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

14. Metody wzmocnienia nawierzchni na wybranych przykładach.

15. Odzysk ciepła ze sprężarek – prelekcja firmy ASP sp. z o.o.

16. Audyty energetyczne budynków – aspekty prawne, programy, wymagania.

17. Komputerowe wspomaganie projektowania w branży kolejowej.

18. Zawilgocenie posadzek w budynkach – przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania.

19. Prawne aspekty rozwiązań elektro energetycznych w praktyce budowlanej.

20. Cyfryzacja procesu budowlanego – E-dziennik.

21. Przepisy prawne i warunki technicznego odbioru instalacji sanitarnych.

22. Przepisy prawne i warunki technicznego odbioru instalacji ciepłowniczych.

23. Służebność przesyłu. Najnowsze orzecznictwo, praktyczne omówienie.

24. Planowanie przestrzenne – nowelizacja.

25. Instalacje fotowoltaiczne (farmy fotowoltaiczne) a linie niskiego (NN), średniego (SN) i wysokiego (WN) napięcia.

26. Lokalizacja magazynów energii i obszary ich oddziaływania ppoż.

27. Ochrona odgromowa budynków i budowli.

28. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – wymogi prawne, aspekty praktyczne projektowania i wykonywania.

29. Ochrona przeciwporażeniowa skrzyżowań sieci trakcyjnych z obiektami inżynieryjnymi.

30. Nowe rozwiązania technologiczne w projektowaniu i wykonawstwie dróg.

31. Budynki energooszczędne, budynki pasywne.

32. Budownictwo mieszkalne z drewna.

33. Ochrona ppoż. budynków – wymagania projektowe i odbiorcze.

34. Przeglądy obiektów budowlanych i budowli w aspekcie praktycznym.

35. System Zarządzania Budynkiem (BMS).

36. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe wykonywane na podstawie aktualnych norm badawczych w teorii i praktyce.

37. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych, teoria i praktyka – warsztaty.

38. Badania odbiorowe podłoża i konstrukcji nawierzchni drogi wymagane
przez SIWZ – zgodnie z zapisami zawartymi w przetargach organizowanych na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

39. Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu
na czas budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg.