XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB

XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB

27 kwietnia odbył się XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania organów za 2023 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Wręczono odznaki honorowe PIIB oraz odznaczenia resortowe.

Sobotnie obrady miały miejsce w sali konferencyjnej kieleckiego Grand Hotelu. Uczestniczyło w nich ponad stu delegatów oraz zaproszeni goście: Michał Skotnicki Wicewojewoda Świętokrzyski, Mariusz Dobrzeniecki Prezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Grzegorz Świt Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Alicja Bojarowicz Sekretarz Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Alfred Zgoda Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, Sławomir Bęben Przewodniczący Kieleckiego Oddziału Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Jacek Olszewski Prezes Kieleckiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stanisław Rozin Przewodniczący Świętokrzyskiego Oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Na czele składu Prezydium XXIII Zjazdu Sprawozdawczego stanął Przewodniczący Artur Majcher, który poprowadził obrady.

Wicewojewoda Michał Skotnicki, w imieniu własnym oraz Wojewody Świętokrzyskiego, podziękował członkom ŚOIIB za odpowiedzialną pracę.

– Życzę Państwu spokoju i pewności legislacyjnej, aby przepisy i zmiany prawa budowlanego nie przychodziły wtedy, kiedy są najmniej oczekiwane, a wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne. Bo prawo musi się zmieniać tak jak zmienia się rzeczywistość, ale musi być to robione tak, aby ta zmiana doprowadziła do faktycznego polepszenia warunków pracy.

Mariusz Dobrzeniecki Prezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podsumował minionych rok z perspektywy PIIB, przedstawiając między innymi przebieg rozmów i konsultacji dotyczących zmian w ustawie Prawo budowlane.

–  W minionym roku po raz pierwszy Izba uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA. Pokazywaliśmy zawód inżyniera, rozmawialiśmy z młodzieżą, ale też nawiązaliśmy relację z ówcześnie rządzącymi, które później otworzyły nam możliwości rozmów na temat zmian zaproponowanych m.in. w prawie budowlanym. Zgłosiliśmy wiele uwag do tego projektu, część z nich została uwzględniona. Były też tematy, w których nie doszliśmy do kompromisu. Nie ugięliśmy się w sprawach, w których chodziło o bezpieczeństwo społeczeństwa i kiedy chodziło o interes prawny inżynierów budownictwa. Punkty, które nas podzieliły, to min. niczym nieuzasadnione okresy wydłużenia naszej odpowiedzialności zawodowej. Na to nie było i nie będzie naszej zgody. Dziś mogę powiedzieć, że obroniliśmy się, ale sam mechanizm pracy nad tą ustawą był niepokojący.

Prezes Mariusz Dobrzański wspomniał także działania dotyczące powołania odrębnego ministerstwa budownictwa, zainicjowane przez PIIB.

– Apel nasz poparło wiele organizacji oraz uczelnie wyższe. To niedopuszczalne, aby tak ważna gałąź przemysłu jak budownictwo nie miała swojego ministerstwa. Chcę was zapewnić, że te działania będziemy kontynuować. Proszę o szczególną solidarność naszego samorządu. Jesteśmy 120 tysięcznym samorządem zawodowym, trzecim co do wielkości w Polsce, którego głos musi być słyszalny i brany pod uwagę.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Ewa Skiba podsumowała miniony rok pracy, mówiła o realizowanych inicjatywach dotyczących podnoszenia prestiżu i promowania zawodu inżyniera budownictwa.

Członkowie Świętokrzyskiej Izby są także aktywni na forum krajowym, uczestnicząc w pracach komisji i zespołów Polskiej Izby oraz jako delegaci w zjazdach krajowych.

Za aktywność, zaangażowanie i profesjonalizm przewodnicząca Ewa Skiba dziękowała członkom samorządu zawodowego, pracownikom Izby oraz osobom współpracującym z ŚOIIB. 

Niezwykle podniosłym momentem sobotnich obrad było wręczenie odznak honorowych PIIB oraz odznaczeń resortowych, które wręczyli przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB Ewa Skiba, Mariusz Dobrzeniecki Prezes Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wicewojewoda Grzegorz Skotnicki.

Odznakę Honorową PIIB wyróżnieni zostali: Grzegorz Domagalski i Andrzej Borowiecki.

Odznaczenia resortowe „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali: Grzegorz Brzeziński, Augustyn Nowocień, Jerzy Palusiński oraz Andrzej Panek. Uczestnicy zjazdu jednogłośnie przyjęli uchwały zatwierdzając sprawozdania za rok 2023 i udzielając absolutorium Okręgowej Radzie ŚOIIB.