XXII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

W dniach 23-24 czerwca odbył się XXII  Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W obradach uczestniczyło 189 delegatów z całej Polski w tym 7 delegatów naszej izby. To ważne wydarzenie dla naszego samorządu zaszczyciło swoją obecnością wielu gości w tym miedzy innymi: Minister Piotr Uściński – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Iwona Arent- posłanka na Sejm, Artur Dunin – Senator RP, Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W trakcie Zjazdu wręczono Odznaki Honorowe PIIB i odznaczenia resortowe. Odznakę „Za zasługi dla Budownictwa” otrzymał członek naszej izby kol. Paweł Krzysiek. Zjazd przyjął sprawozdanie wszystkich organów oraz udzielił absolutorium Krajowej Radzie za rok 2022. Wprowadzono również zmiany w statucie i zasadach gospodarki finansowej PIIB. Delegaci na XXII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB złożyli 8 wniosków.