XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

1 kwietnia odbył się XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania organów za 2022 rok oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie.
Wręczono odznaki honorowe PIIB oraz odznaczenia resortowe.

Oprócz ponad setki delegatów w sobotnim Zjeździe uczestniczyło wielu zaproszonych gości: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Anna Jaworska – Dąbrowska – dyrektor Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Rafał Zarzycki – wiceprezes Rady Krajowej PIIB, przedstawiciel Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – dr inż. Przemysław Buczyński,prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt – dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Maria Głowacka – zastępca przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP, Anna Bujnowska – przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręgu Świętokrzyskiego,  mgr inż. Alfred Zgoda,
mgr inż. Jacek Olszewski, mgr inż. Sławomir Bęben, mgr inż. Kazimierz Ginał, mgr inż. Stanisław Rozin.

Na czele składu Prezydium XXII Zjazdu Sprawozdawczego stanął przewodniczący Jacek Nowak, który poprowadził obrady.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Ewa Skiba podsumowując miniony rok pracy, podkreśliła, że był to rok jubileuszowy oraz czas intensywnej pracy i działania.

– Nasza Izba miała udział, wraz z Politechniką Świętokrzyską i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w organizacji 4 konferencji, a także braliśmy udział w konferencjach, seminariach i naradach technicznych zorganizowanych przez WINB
i stowarzyszenia naukowo-techniczne – informowała szefowa Rady ŚOIIB – Jako przedstawiciel Izby spotykałam się z przedstawicielami administracji samorządowej oraz rządowej, a także z władzami Politechniki Świętokrzyskiej i rozmawiałam
o problemach naszego środowiska i oczekiwaniach. Spotykałam się także z parlamentarzystami, rozmawiałam o faktycznych i realnych potrzebach naszego środowiska nakreślając możliwe rozwiązania.

W celu integracji oraz wymiany doświadczeń w ŚOIIB powołano Klub Młodych, Klub Seniora, powstało także Forum Dyskusyjne.

O potrzebach branży budowlanej, zmieniającego się rynku oraz konieczności regulacji przepisów prawnych mówił w swoim wystąpieniu także Rafał Zarzycki, wiceprezes Rady Krajowej PIIB.

Niezwykle podniosłym momentem obrad było wręczenie odznak honorowych PIIB oraz odznaczeń resortowych.

Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał: Zbigniew Kwiatkowski

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Krzysztof Kowalski, Paweł Macherski, Henryk Malasiński i Jacek Nowak.

Odznakami honorowymi „Za Zasługi dla Budownictwa” odznaczono: Krzysztofa Domaradzkiego, Edmunda Pieniążka i Stefana Świerka.

Złotą odznakę „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” otrzymał Marek Borucki.

Odznaczenia wręczyli: przewodnicząca Rady ŚOIIB Ewa Skiba – w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii, wiceprezes Rady Krajowej PIIB Rafał Zarzycki oraz Anna Bujnowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Budowlani Okręgu Świętokrzyskiego.