XVIII KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. NASI DELEGACI OBRADOWALI W WARSZAWIE.

poniedziałek, 01 lipca 2019 09:54 M.S.
Drukuj

Za nami XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odbył się w piątek i sobotę - 28 i 29 czerwca 2019 roku  - w Hotelu Novotel Airport w Warszawie. W dwudniowych obradach wzięło udział 181 delegatów z 16 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce. Wśród nich było siedmiu delegatów ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dwudniowe spotkanie delegatów w Warszawie było nie tylko podsumowaniem wydarzeń, przedstawieniem sprawozdań  i ważnych dla Izby statystyk, dotyczących 2018 roku w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 roku, ale i okazją do rozmów i dyskusji nad bieżącymi problemami środowiska inżynierów budownictwa w kraju.

Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali delegaci: Wojciech Płaza, prezes ŚOIIB, Małgorzata Sławińska, Andrzej Pieniążek, Stefan Szałkowski, Tomasz Marcinowski, Tadeusz Durak i Dariusz Adamek.

W czasie XVIII zjazdu w Komisji Skrutacyjnej zasiadła Małgorzata Sławińska, a w Komisji Uchwał i Wniosków Tomasz Marcinowski.

W czasie pierwszego dnia Zjazdu zapadły też uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Krajowej Rady, w tym sprawozdania finansowego i  z realizacji budżetu, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Udzielono także Krajowej Radzie absolutorium za rok 2018.

Jak powiedział profesor Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, otwierając Zjazd, miniony rok obfitował dla środowiska inżynierów budownictwa w wiele pracy, ale i wiele nowych doświadczeń. Niestety, przyniósł także środowisku stresujące sytuacje. Wśród palących problemów, na pierwszy plan w 2018 rok wysunęły się prace Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nad dwiema odrębnymi ustawami o zawodach: architekta i inżyniera budownictwa oraz nad zmianami w Prawie budowlanym.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest obecnie samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, powołanym do życia ustawą z 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.Zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i odpowiednia praktyka. Obecnie PIIB zrzesza ponad 117 000 osób. Inżynierowie budownictwa należący do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykonują zawód zaufania publicznego.

 

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,

-  reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,

-  ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,

-  nadawanie i pozbywanie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

-  uznawanie kwalifikacji zawodowych cudzoziemców,

-  współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,

-  opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie w tych sprawach,

- prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,

- realizacja zadań statutowych.

 

Struktura PIIB

-  16 okręgowych izb znajduje się w strukturze PIIB;

-  42 placówki terenowe działały w 13 okręgowych izbach;

-  17 283 członków liczyła w 2018 r. Mazowiecka OIIB, największa w PIIB, następnie 12 789 członków było w Śląskiej OIIB i 11 506 osób w Małopolskiej OIIB;

-  2634 osoby należało do Opolskiej OIIB, najmniejszej w PIIB.

Jak samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wyglądał w 2018 roku w liczbach?

- 117 222 członków liczyła PIIB na dzień 31 grudnia 2018 r.;

-  6 489 nowych członków przyjęto w 2018 r.;

-  55,49% osób nowo przyjętych miało 35 lat i mniej niż 35, a 20,71% znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat;

-  61 932 członków PIIB reprezentowało budownictwo ogólne, co stanowiło 52,83%; drugie miejsce zajmowały instalacje sanitarne z 22 305 członkami (19,03%), a trzecie – instalacje elektryczne liczące 17 189 osób (14,66%); czwarte miejsce – budownictwo drogowe z 8839 członkami (7,54%); piąte miejsce – budownictwo mostowe liczące 2420 osób (2,06%); szóste miejsce – budownictwo kolejowe mające 1897 osób (1,62%); siódme miejsce – budownictwo

wodne i melioracyjne z 1458 członkami (1,24%); ósme miejsce – budownictwo telekomunikacyjne liczące 1030 osób (0,88%); dziewiąte miejsce – budownictwo hydrotechniczne z 133 członkami (0,11%);

- 19 osób (0,02%) liczyła najmniejsza grupa reprezentująca budownictwo wyburzeniowe.

Wykształcenie członków PIIB

-  72,95% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe; 25,84% stanowią technicy i 1,22% – majstrowie;

-  12% członków PIIB stanowiły kobiety, a 88% – mężczyźni;

-  4019 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 56-65 lat i była to największa kobieca reprezentacja, uwzględniając przedziały wiekowe; wśród mężczyzn najliczniejsza była również grupa wiekowa 56-65 lat (26 699 osób).

 

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

-  34 139 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez Izbę;

-  7 196 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi 6,1% wszystkich członków Izby;

-  29,1% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;

- 2,09 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek Izby;

-  18 526 osób, czyli 15,80% wszystkich członków PIIB skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących się na stronie internetowej PIIB; w 2018 r. zamieszczonych było 27 kursów;

-  23 232 osoby, czyli 19,82% wszystkich członków Izby skorzystały z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy norm PKN zamieszczonej na stronie internetowej PIIB; z Serwisu Budowlanego – 10 773; z Serwisu e-Bistyp – 7 644, z Serwisu BHP – 4023 i z Serwisu Prawo Ochrony Środowiska – 1524 osoby;

-  119 800 egzemplarzy to miesięczny nakład czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2018 r.; ukazało się 11 wydań o objętości 100 stron każde.

 

Uprawnienia budowlane

-  5 758 osób uzyskało uprawnienia budowlane w 2018 r.;

- 83% – tyle wynosiła średnia zdawalność testu mierzona w skali kraju dla obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w 2018 r., natomiast 75% wynosiła średnia zdawalność egzaminu ustnego mierzona na tych samych zasadach;

-  2681 – tyle uprawnień budowlanych nadano w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1074 w instalacyjnej sanitarnej, 804 w instalacyjnej elektrycznej, 641 w inżynieryjnej drogowej, 237 w inżynieryjnej mostowej, 128 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 63 w inżynieryjnej hydrotechnicznej, 89 w instalacyjnej telekomunikacyjnej i 41 w inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

- 9 – w tylu specjalnościach PIIB nadaje uprawnienia budowlane, czyli w konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej, przy czym w specjalności

inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym;

- 31 decyzji nadających tytuł rzeczoznawcy budowlanego wydano w 2018 r. osobom posiadającym uprawnienia budowlane, w tym 20 dotyczyło specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 7 – instalacyjnej sanitarnej, 1 – instalacyjnej elektrycznej, 1 – instalacyjnej telekomunikacyjnej i 2 wodno-melioracyjnej;

-  17 osób uzyskało potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce; w grupie tej znalazły się decyzje w specjalności: 5 – konstrukcyjno-budowlanej; 5 – instalacyjnej sanitarnej, 4 – instalacyjnej elektrycznej, 1 – inżynieryjnej mostowej oraz 2 – inżynieryjnej drogowej;

wśród wnioskodawców były osoby, które zdobyły swoje uprawnienia w krajach należących do Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii czy Czechach.

 

Zasady etyki zawodowej

- 14 spraw wpłynęło do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2018 r., a do rozpatrzenia pozostało jeszcze 7 spraw z 2017 r.;

-  514 spraw wpłynęło w 2018 r. do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w tym: 446 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 50 – odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 18 pozostawało poza kompetencją Izby;

-  480 to liczba spraw, w których okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej wszczęli postępowania, w tym 51 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej i 429 z tytułu odpowiedzialności zawodowej; na koniec 2018 r. 176 spraw było w toku;

-  49,06% spraw toczących się z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej dotyczyło kierowników budów lub robót; 15,91% – inspektorów nadzoru inwestorskiego, 8,96% – projektantów i sprawdzających projekty, 4,81% dotyczyło osób przeprowadzających kresowe kontrole, 2,94% – postępowań rzeczoznawców, a pozostałe sprawy, w tym dotyczące etyki zawodowej stanowiły 18,32%.

 

Nadzór nas należytym wykonywaniem zawodu

-  26 spraw wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 r. (9 spraw jako do sądu I instancji; 17 spraw jako do sądu II instancji);

-  167 spraw wpłynęło do okręgowych sądów dyscyplinarnych, z czego 126 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej i 12 spraw – odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz 29 wniosków dotyczyło zatarcia kary; w wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne m.in. ukarały winnych w 88 sprawach, w 15 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów lub odmówiły ukarania, w 27 sprawach umorzyły postępowania, w 31 orzekły o zatarciu kary, w 74 sprawy pozostały w toku, 18 spraw zawieszono i w 2 zwrócono do OROZ;

- ponad 81% wszystkich ukaranych w 2018 r. stanowili kierownicy budowy; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej dotyczyły niedbałego wykonywania obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wykonywania robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym, a także przekraczania zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; najczęstsze wykroczenia z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej.

 

W sobotę, w drugim dniu Zjazdu, zasłużonym delegatom wręczono odznaki honorowe PIIB, przyjęto budżet na rok 2010 oraz przyjęto wnioski delegatów i głosowano nad nimi.

Wśród wniosków zgłoszonych przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, do realizacji rekomendowano  i przegłosowano wniosek Małgorzaty Sławińskiej dotyczący kursów e-lerningowych. Nasza delegatka wnioskowała w nim o zwiększenie ilości dostępnych kursów e-lerningowych, w szczególności branżowych, na stronie internetowej PIIB. W jej opinii takie kursy i szkolenia dają możliwość korzystania z aktualnej wiedzy w dowolnie wybranym przez inżynierów czasie oraz szybko aktualizują wiedzę na temat zmian w przepisach budowlanych, branżowych i innych.