Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

środa, 14 czerwca 2017 13:49 Z.D.
Drukuj

13 czerwca 2017 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził w zastępstwie przewodniczącego OR, wiceprzewodniczący OR  Tomasz Marcinowski.
W posiedzeniu wzięli również udział: delegaci na Zjazd Krajowy PIIB, przewodniczący OKK, OKR, OROZ,OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący zebrania powitał przybyłych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 8 marca br., zostało przyjęte  w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział,   m.in.:
- o konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach przemian politycznych i gospodarczych”, która odbyła się 16.03.br. w Warszawie z okazji XV lecia PIIB,
- o XVI okręgowym zjeździe ŚOIIB w dniu 1.04.br.,
- o spotkaniu przedstawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów z ministrem budownictwa i GINB w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15.05.br.,
- o egzaminach sesji wiosennej na uprawnienia budowlane w naszej izbie, które rozpoczęto 19.05. a zakończono 2 bm., uprawnienia uzyskało 138 osób,
- o stanie członków ŚOIIB na dzień .06.2017 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6578 osób

stan członków aktywnych: 4000 osób.

- o wykonaniu budżetu za 5 miesięcy br. (przychody 47,06 %, wydatki 37,49 %, rezerwa 812 110,- zł.).

Przewodniczący zebrania omówił przygotowania do Krajowego Zjazdu PIIB który się odbędzie 23 i 24 bm. Nasz okręg reprezentuje 7 delegatów.
Przyjęto trzy uchwały:  nr 14 dot. zatwierdzenia czterech uchwał Prezydium OR z m-ca kwietnia, nr 15 o przyznaniu zapomóg losowych dla trzech członków izby, nr 16 o dofinansowaniu szkolenia indywidualnego dla członka izby.
Przyjęto terminarz spotkań Prezydium OR i Okręgowej Rady w II półroczu 2017.
Wstępnie zaakceptowano terminarz zebrań wyborczych ,we wszystkich powiatach województwa, gdzie dokonamy wyboru delegatów  następnej kadencji na Okręgowy Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa.   Przedstawiono propozycje Uchwały Krajowej Rady Izby dot. podnoszenia kwalifikacji członków PIIB.
W dyskusji omawiano występujące  problemy, o których będą dyskutowane na Zjeździe Krajowym.
Po wyczerpaniu porządku zebrania, obrady zakończono.