Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start SZKOLENIA >> Zasady wsparcia finansowego

ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNYCH

Drukuj

Realizując zadania określone w statucie PIIB rozdział  2 par. 7 ust. 1 pkt. 4. dotyczące współdziałania Izby ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa ustala się zasady wsparcia finansowego organizowanych przez nie konferencji naukowo-technicznych.

 

 

§1

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa może udzielać wsparcia finansowego na organizowanie konferencji naukowo-technicznych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne działające w obszarze budownictwa.

§ 2

Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1 udzielane jest na organizowanie konferencji naukowo-technicznych na wniosek organizatora konferencji nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym dla danego stowarzyszenia.

§ 3

Warunkiem przyznania wsparcia finansowego dla stowarzyszenia naukowo-technicznego jest zorganizowanie przez nie w roku kalendarzowym minimum 4 szkoleń dla członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4

Decyzję w sprawie wysokości udzielanego wsparcia podejmuje Prezydium Rady ŚOIIB stosowną uchwałą.

§ 5

Wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego, o którym mowa wyżej przedstawia  na Prezydium Rady ŚOIIB Przewodniczący Okręgowej Rady Izby.

§ 6

Wsparcie finansowe przyznaje się ze środków statutowych Izby określonych uchwałą budżetową Zjazdu Okręgowego.

§ 7

Rejestr stowarzyszeń naukowo-technicznych, które otrzymały wsparcie finansowe prowadzi Biuro Izby. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

§ 8

Powyższe zasady można również stosować do udzielania wsparcia finansowego konferencji organizowanych przez wyższe uczelnie.

§ 9

1. Niniejsze zasady przyjęto na posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady w dniu 6.11.2013r  uchwałą Nr 19/ORG/13,  zatwierdzoną przez Okręgową Radę uchwałą Nr 17/ORG/RI/13 z dnia 18.12.2013r.

2. Zasady obowiązują od 01.01.2014r.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692