Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start INFORMACJE I KOMUNIKATY Wyjaśnienia zakresu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej

Wyjaśnienia zakresu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej

Drukuj

P-0771-0014(1)/11

Warszawa, dnia 20 lipca 2011r.

 

Przewodniczący
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Marian Płachecki

Przewodniczący Okręgowych Rad PIIB
w s z y s c y

Przewodniczący Okręgowych Komisji
Kwalifikacyjnych PIIB
w s z y s c y

 

Realizując zobowiązanie jakie podjąłem na X Krajowym Zjeździe dotyczące wyjaśnienia zakresu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej nadanych w latach 1975-1988, uprzejmie informuję, że w wyniku moich rozmów i oficjalnego wystąpienia, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 19 lipca 2011r. zajął następujące stanowisko:

 

„ Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz. U. Nr 8, poz. 46) w § 1 ust. 5 określają jeden z warunków ustalania zakresu nadawanych uprawnień budowlanych: „5. Osoby, które odbyły praktyką zawodową wyłącznie w zakresie wąskiej specjalizacji zawodowej, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tylko w zakresie objętym tą specjalizacją. ".

Zgodnie z tym przepisem, organ prowadzący postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych, określał specjalność i zakres nadawanych uprawnień na podstawie udokumentowanego wykształcenia, dodatkowo ich zakres mógł podlegać ograniczeniu na podstawie udokumentowanej praktyki.

Pierwotne brzmienie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d wskazuje, że w specjalności „elektrycznej" uprawnienia budowlane nadawane były wyłącznie do instalacji. Pod pojęciem tym mieściły się na równi instalacje i. dopisane w 1988 roku do rozporządzenia, sieci elektryczne. W tym przypadku szczególne znaczenie nabiera brzmienie cytowanego na wstępie § 1 rozporządzenia. Jedynie zakres praktyki zawodowej, dokumentowej przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych decydował o tym. czy uprawnienia obejmują instalacje, sieci, czy łącznie instalacje i sieci elektryczne. Jeżeli w decyzji o stwierdzeniu" posiadania przygotowania zawodowego nie zawarto ograniczenia zakresu uprawnień wynikającego z zakresu odbytej praktyki zawodowej, w przypadku osób z wykształceniem wyższym, uprawnienia obejmują pełny zakres specjalności, w brzmieniu określonym po zmianie przepisów w tym zakresie wprowadzonej w 1988r.

Dopiero zmiana rozporządzenia wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 roku (Dz. U. Nr 42, poz. 334) nadała nowe brzmienie § 13 ust. 1 pkt 4 lit d: ,,d) sieci i instalacji elektrycznych - obejmującej instalacje  elektryczne,   napowietrzne  i kablowe  linie  energetyczne,   stacje  i  urządzenia elektroenergetyczne, ".   Na  szczególną uwagę   zasługuje   fakt,   że   zostało   nadane   nowe brzmienie przepisu, a nie nastąpiło dodanie kolejnej jednostki redakcyjnej wprowadzającej nową specjalność uprawnień budowlanych. Intencję prawodawcy w tym przypadku należy odczytać,  jako   konieczność   pełniejszego   określenia   specjalności  już   wymienionej   w rozporządzeniu, a nie dodanie nowej specjalności uprawnień. Potwierdza to w swoim piśmie z   dnia    6.06.1989r.    znak   UA/N-2/B B/2/12/89    Minister   Gospodarki    Przestrzennej    i Budownictwa, wyjaśniającym wprowadzone zmiany do rozporządzenia. W piśmie wyraźnie stwierdzono, że: „Nie zachodzi potrzeba rozszerzania w drodze decyzji zakresu stwierdzenia pozsiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadanych na podstawie dotychczasowych przepisów w specjalnościach „sieci sanitarne", „instalacje sanitarne", „instalacje elektryczne", o ile stwierdzenia te obejmują pełen zakres danej specjalności.  W tych przypadkach rozszerzenie zakresu w ramach tak określonej specjalności następuje z mocy prawa ".

Wobec powyższego oraz mając na uwadze fakt niekwestionowania na przestrzeni 20 łat od wprowadzenia zmiany w przepisach, zakresu uprawnień bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, nadanych przed dniem wejścia w życie cytowanej zmiany, nie ma również obecnie podstaw do kwestionowania ich zakresu obecnie (zob. art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).”

Powyższe stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyjmuje do wiadomości i wykonania.

Tym samym uważam, że wątpliwości wielu środowisk dotyczące tej kwestii, zostały jednoznacznie wyjaśnione.