Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

KRAJOWY ZJAZD

Drukuj

Nowe otwarcie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Wybór nowych władz na lata 2018-2022 oraz ocena działalności samorządu zawodowego inżynierów w 2017 roku – to główne punkty XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się w dniach 29-30 czerwca w Warszawie. W gronie niemal 200 uczestników z całej Polski, była siedmioosobowa grupa delegatów ze Świętokrzyskiego.

Krajowy Zjazd, zgodnie z zapisem w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jest najwyższym organem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich rad okręgowych. W gronie obecnych na Zjeździe niemal 200 delegatów z całej Polski, znalazła się siedmioosobowa grupa ze Świętokrzyskiego, w składzie: Dariusz Adamek, Tadeusz Durak, Tomasz Marcinowski, Andrzej Pieniążek, Wojciech Płaza, Małgorzata Sławińska i Stefan Szałkowski.

 

Wybory nowego prezesa

XVII Krajowy Zjazd był zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Po odbywających się wiosną wyborach nowych władz w okręgach, przyszedł czas, by wyłonić władze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na V kadencję, czyli na lata 2018-2022.

Wyborom, jak i samemu głosowaniu towarzyszyły ogromne emocje delegatów. Największe zainteresowanie budziło jedno pytanie: kto zajmie miejsce po prezesie Andrzeju Rochu Dobruckim, którego druga kadencja na najwyższym stanowisku w Krajowej Radzie Izby Inżynierów Budownictwa dobiegła końca. Do walki stanęło dwóch kandydatów związanych z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa: Mieczysław Grodzki oraz Zbigniew Kledyński, który w poprzedniej kadencji Krajowej Rady, pełnił funkcję wiceprezesa.

O wyborze zwycięzcy przesądziły wyniki tajnego głosowania. Mieczysław Grodzki otrzymał poparcie 86 delegatów, zaś Zbigniew Kledyński – 107 i to on przez najbliższe cztery lata będzie prezesem Krajowej Rady.

Większość za Zbigniewem Kledyńskim

Zbigniew Kledyński ma 60 lat. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w budownictwie hydrotechnicznym i inżynierii wodnej. Profesor nauk technicznych, pracownik Politechniki Warszawskiej. W latach 2012-2016 był prorektorem do spraw ogólnych tej uczelni. Od ponad roku piastuje stanowisko przewodniczącego Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Budownictwie, zaś od niespełna miesiąca jest członkiem zespołu ministerialnego, powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju do przygotowania założeń procesu inwestycyjno-budowlanego. Na liście licznych aktywności profesora Kledyńskiego jest także udział w Radzie Programowej Instytutu Techniki Budowlanej. Z polską Izbą Inżynierów Budownictwa jest związany od początku istnienia tej organizacji.

Po ogłoszeniu wyników, prezes-elekt powiedział: - Bardzo dziękuję za ten wybór, dziękuję także koledze Mieczysławowi Grodzkiemu za stworzenie silnej konkurencji – podkreślał. – Przed wyborami padło wiele zapewnień, deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem, ale słyszałem je też z grona koleżanek i kolegów. Teraz oczekuję, że w zmaganiach z rozlicznymi problemami, jakie stoją przed naszą Izbą, uzyskam waszą realną pomoc i to niezależnie od tego, kto, jak głosował. Polska Izba potrzebuje was wszystkich, a ja dołożę wszelkich starań, żeby wasze talenty, wasze możliwości, kompetencje dobrze wykorzystać dla dobra naszego samorządu.

Delegaci ze Świętokrzyskiej Izby w Radzie i Komisjach

Pierwszego dnia obrad wyłoniono także przewodniczących poszczególnych komisji. Krajowej Komisji Rewizyjnej szefować będzie Urszula Kallik. Zastąpi Tadeusza Duraka ze Świętokrzyskiej Izby, który piastował to stanowisko w poprzedniej kadencji. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano Krzysztofa Latoszka, przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego został Marian Zdunek, zaś funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obejmie Agnieszka Jońca.

Podczas drugiego dnia zjazdu wybrano członków Krajowej Rady. W 42-osobowym gremium znaleźli się: Tadeusz Durak i Wojciech Płaza ze Świętokrzyskiej Izby. Także w tajnym głosowaniu ustalony został skład poszczególnych Krajowych Komisji. W Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zasiądzie między innymi Stefan Szałkowski, a w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym – Małgorzata Sławińska, oboje z naszego regionu.

Absolutorium, budżet i program

Wybory nowych władz zdominowały XVII Krajowy Zjazd, ale nie tylko one znalazły się w programie. Podczas obrad Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uzyskała absolutorium. Został też przyjęty budżet na 2018 rok, jak również program działań Polskiej Izby na kadencję 2018-2022.

Delegaci, większością głosów, opowiedzieli się także za przyjęciem regulaminu w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

- Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wynika z obowiązujących aktów prawnych – mówił profesor Andrzej Podhorecki. – Stałe podnoszenie tych kwalifikacji zawodowych jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania społecznego.

Głosowanie poprzedziła dyskusja. Choć obowiązek kształcenia ustawicznego dziś wydaje się koniecznością, to przyjęcie regulaminu było ważne z jeszcze jednego powodu: - Ten dokument musimy przyjąć, żeby ktoś nie przyjął za nas jakiegoś innego – ostrzegał jeden z delegatów, Tadeusz Ponisz z Dolnośląskiej Izby.

Sprzeciw delegatów

Aktualnych i gorących tematów było więcej. Odnosząc się do trwających prac nad projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa, delegaci XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wyrazili stanowczy sprzeciw w sprawie dezintegracji profesji architekta i inżyniera budownictwa.

– Sztuczne i nieznajdujące uzasadnienia rozdzielenie tych zawodów będzie miało negatywne konsekwencje dla przebiegu procesu inwestycyjnego, nad którym nadzór sprawuje obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a w konsekwencji dla jakości dzieła inżynierskiego (…). Wobec braku uzasadnienia dla rozdzielenia regulacji ustawowych dla zawodu architekta i inżyniera budownictwa nie zgadzamy się na przedmiotowe działania, uznając je za szkodliwe nie tylko dla przedstawicieli tych zawodów i odbiorców ich usług, ale przede wszystkim dla jakości oraz bezpieczeństwa tworzonego obiektu budowlanego – czytamy w stanowisku.

Dwa dni pracy

W Zjeździe, w pierwszej jego części, udział wzięli zaproszeni goście. Wręczone zostały także medale i odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Natomiast ustępujący prezes, Andrzej Roch Dobrucki, otrzymał tytuł Honorowego Prezesa.

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwał sztab ludzi, w tym również członkowie komisji zjazdowych. W dwóch z nich zasiedli delegaci ze Świętokrzyskiego. W Komisji Skrutacyjnej pracował Dariusz Adamek, natomiast w Komisji Uchwał i Wniosków – Tomasz Marcinowski.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 2(52)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692