Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start KONFERENCJE I SEMINARIA Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - Szkolenie w Akademii Dashofera

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - Szkolenie w Akademii Dashofera

Email Drukuj PDF

Alademia Dashofera

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce -
według znowelizowanych przepisów prawa

22 marca 2018 r. Warszawa

Poznaj przebieg procesu inwestycyjnego!
Zapisz się już teraz!

Program SZkolenia

1. Wprowadzenie
• normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
• etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
• alternatywne opracowanie koncepcji zadania

2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
• znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
• budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont
• obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura

3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
• uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu
• zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
• inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
• szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego

4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
• jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
• co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
• co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno – budowlany
• postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
• forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
• prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę (roboty budowlane)

5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzoną inwestycję:
• odwołanie do organu wyższej instancji
• skargi do WSA i NSA
• tryb nadzwyczajny

6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
• omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu  i omówienie formy zgłoszenia
• procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
• roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
• inwestora
• inspektora nadzoru inwestorskiego
• projektanta
• kierownika budowy – robót

7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:

8. Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
• uzyskanie dziennika budowy
• ustanowienie kierownika budowy (robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki
• reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
• obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
• prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy

9. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego

10. Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:
• podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania
• przedmiar a obmiar – cele i różnice
• rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
• obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
• zbiorcze zestawienie kosztów zadania
• sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych

11. Odpowiedzialności:
• kierownika  za teren budowy
• odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
• prawa autorskie do projektu budowlanego

12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji

13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
• obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany)
• obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
• istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  (zasady postępowania w takich przypadkach
• zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
• rodzaje umów cywilno-prawnych
• podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
• umowa - o prace projektowe (szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
• umowa – na roboty budowlane (j.w.)

14. Pozwolenie wodno-prawne:
• kiedy należy uzyskać i kto może wydać
• warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”         
• definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu

15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów (materiałów) budowlanych:
• wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych      
• definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
• jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan 
• kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.

16. Umowy cywilno – prawne:

17. Główne unormowania w projekcie ,,Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego”

18. Podsumowanie i dyskusja – pytania i odpowiedzi.


WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU >>

DLACZEGO  WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ  W SZKOLENIU

· Poznasz obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego

· Dowiesz się, które obiekty i roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę

· Poznasz zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych

KIEDY:

22 marca 2018,
godz. 10:00-16:00
Warszawa

ZAPISZ SIĘ

WYKŁADOWCA

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk​​​ - Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych.

Polecamy również szkolenie
Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami

Z poważaniem
Monika Leszczyk
tel.:(22) 559-36-14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(47)/2018Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692