Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 9 SIERPNIA 2017 R.

Drukuj

Posiedzenie prezydium ŚOIIB prowadził przewodniczący Okręgowej Rady  Wojciech Płaza. Odbyło się ono w nowej sali konferencyjnej na III piętrze w budynku siedziby Izby. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący KKR, OKK, OKR, OROZ i OSD.

Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 12.07.br,  m.in.: odebrano roboty budowlane adaptacji III p. dla potrzeb ŚOIIB.
– w lipcu zwołano dwa posiedzenia Prezydium KKK, na których omawiano konieczne  zmiany w pytaniach testowych wynikające ze zmiany przepisów,
- 2 sierpnia odbyło się posiedzenie prezydium  Rady Krajowej , omawiano projekty regulaminów wynikające ze zmiany Kodeksu Cywilnego, wniesiono uwagi do regulaminu o nadanie uprawnień budowlanych i do regulaminu o rzeczoznawcach budowlanych, przyjęto regulaminy  dot. wyborów delegatów na zjazdy w przyszłej kadencji, przewodnicząca zespołu ds. nowej siedziby PIIB, złożyła sprawozdanie z realizacji inwestycji, jako trudną oceniła współpracę z biurem projektów, zaawansowanie robót oceniono na 12 %, w tym roboty ziemne zrealizowane są w 100 %.
Dyrektor biura poinformowała o stanie członków izby na dzień 1.08. br. ogółem zarejestrowanych jest 6600 osób z czego czynnych 3983.
Przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dnia 12.07.br.
O wykonaniu budżetu Izby za siedem miesięcy oraz po wystawieniu faktur za modernizację pomieszczeń  izby na III p. informowała  skarbnik izby: przychody 56,23 %, koszty statutowego funkcjonowania izby  48,36 %,   rezerwa po uregulowaniu faktur dla wykonawców adaptacyjnych, w tym instalacji , wynosi  188 588 zł.
Prezydium OR przyjęło Uchwały  nr  9 o porozumieniu współpracy z Politechniką Świętokrzyską oraz nr 10 o dofinansowaniu konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez SEP O/Kielce.
Przewodniczący omówił  przygotowania do „Dnia Budowlanych” w dniu 22.09.br.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692