Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 08.03.2017

Drukuj

8 marca 2017 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził przewodniczący Okręgowej Rady Wojciech Płaza.
W posiedzeniu wzięli również udział: zastępca przewodniczącego OKK, przewodniczący OKR, OROZ, OSD, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego” oraz dyrektor biura Izby.

Przewodniczący powitał zebranych. Porządek obrad został przyjęty bez uwag. Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Izby, które miało miejsce 7 grudnia ub.r., zostało przyjęte w drodze głosowania.

Zebrani wysłuchali informacji:

- o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby w których nasi członkowie brali udział,

- o stanie członków ŚOIIB na dzień 1.03.2017 r.:

stan ewidencyjny ogółem: 6537 osób

stan członków aktywnych: 3978 osób.

Ustalono propozycję składów prezydium i komisji zjazdowych oraz przyjęto listę zaproszonych gości. Przewodniczący przedstawił w skrócie sprawozdanie Okręgowej Rady, które zostało przesłane wcześniej drogą e-mailową.
Główna Księgowa omówiła sprawozdanie finansowe izby za rok ubiegły.
Przewodniczący OKK, ORzOZ, OSD i OKR omówili swoje sprawozdania.
Przyjęto uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady i  sprawozdania finansowego oraz zatwierdzające protokóły z kontroli OKR z 2017 r. , a także inne związane z bieżącą działalnością izby. Ogółem przyjęto 13 uchwał.
Z-ca przewodniczącego OKK poinformował o zakończeniu rekrutacji do wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Wpłynęło 161 nowych wniosków.
Przewodnicząca zespołu ds. integracji zaproponowała zorganizowanie rajdu pieszego dla naszego środowiska w dniu 20 maja br.
Przewodniczący komisji ds. ustawicznego szkolenia zaproponował zorganizowanie w br. jeszcze dwóch spotkań integracyjnych w ośrodkach powiatowych.
Po wyczerpaniu porządku zebrania, obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692