Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 15 LUTEGO 2017R.

Drukuj

Posiedzeniu prezydium ŚOIIB prowadził w zastępstwie przewodniczącego  – wice przewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Pawelec. W posiedzeniu prezydium wzięli również udział przewodniczący OKR, OROZ i OSD.
Zebrani wysłuchali informacji nt.:
- wydarzeń w ŚOIIB i organach krajowych od ostatniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady które miało miejsce 18.01.br,
- o spotkaniu szkoleniowym w W-wie przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych i KKR (24.01.),
- o targach budowlanych „BUDMA” w Poznaniu (6-9.02),
- o posiedzeniu OKR  w dniu 9.02. na którym oceniano sprawozdania OKK, OROZ i OSD,
- o stanie członków izby na dzień 1.02.2017 r. ogółem zarejestrowanych 6484 , czynnych 3945 osób,                                     
- przyjęto sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Prezydium OR z dni 18.01br.,
- o wykonaniu budżetu Izby za rok ubiegły informowała kol. Skarbnik: przychody 1o3,41 %, wydatki 92,73 %, aktualna rezerwa  1 064 829 zł,- przyjęto informację o przekazaniu przez główną Księgową i skarbnika sprawozdania finansowego za rok ubiegły zarządowi izby oraz OKR.                                                                                                                                
Przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego poinformował, że ostatnio zespól opiniował propozycję zmiany ustawy o drogach publicznych oraz o powszechnym obowiązku obrony a także propozycję wprowadzenia  do zintegrowanego systemu kwalifikacji zawodowych - zawodu zarządcy nieruchomości, wg wymagań dla tego zawodu. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692