Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY W DNIU 09.11.2016

Drukuj

9 listopada 2016 r. odbyło się w siedzibie Izby posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obrady prezydium prowadził wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Pawelec. W posiedzeniu wziął również udział  przewodniczący OSD.
Przewodniczący zebrania powitał zebranych. Zebrani przyjęli porządek obrad. Sprawozdania z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Izby, które odbyły się 12 i 26 (nadzwyczajne) października i 26  br., zostały przyjęte w głosowaniu. (Informacja z posiedzeń zamieszczona na stronie internetowej Izby).

Zebrani wysłuchali informacji o wydarzeniach w ŚOIIB oraz organach krajowej izby od posiedzenia OR w dniu 12.X br.

O  stanie członków ŚOIIB na dzień 1.11.2016 r. poinformowała główna księgowa:

stan ewidencyjny ogółem: 6453 osób
stan członków czynnych:   3971 osób.

Skarbnik omówiła wykonanie budżetu za 10 m-cy:
- przychody na poziomie 84,90 %,
- wydatkowano 75,01 %  planu budżetu,
- rezerwa wynosi 1054125 zł.
Po dyskusji dotyczącej programu zjazdu okręgowego, regulaminu zjazdu oraz terminarza prac przygotowawczych do zjazdu przyjęto stosowne Uchwały.
XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  ŚOIIB  zostanie zwołany na dzień 1 kwietnia 2017 r. Na zjeździe zostaną powołani (w miejsce wakatów):
- delegat na Zjazd Krajowy,
- członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący OSD poinformował o rozprawie w dniu 10 bm. dot. przekroczenia uprawnień przez członka izby.
Przewodniczący zebrania oraz przewodniczący zespołu prawno-regulaminowego  Tomasz Marcinowski omówili wystąpienia PIIB w sprawie projektu ustawy urbanistyczno-budowlanej oraz projektu rozporządzenia dot. samodzielnych funkcji w budownictwie.
Na tym obrady zakończono.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 3(45)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692