Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sprawy Członkowskie Regulamin pomocy na cele dokształcania do 31.12.2015

Regulamin pomocy na cele dokształcania do 31.12.2015

Drukuj

REGULAMIN

Przyznawania pomocy finansowej członkom Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na cele dokształcania i podnoszenia kwalifikacji.

W oparciu o „Regulamin Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” § 3 pkt. 15 i „Regulamin Okręgowych Rad PIIB” - § 2 pkt 16, zatwierdzony przez II Krajowy Zjazd w dniu 13-14.06.2003 r. postanawia się:

§ 1

Członkowie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa biorący udział w zorganizowanych formach podnoszenia kwalifikacji, tj.: seminariach, kursach, konferencjach naukowo – technicznych, studiach podyplomowych itp. mogą korzystać z pomocy finansowej Izby.

§ 2

Pomoc materialna, o której mowa w § 1 przyznawana jest po uzyskaniu przez członka ŚOIIB certyfikatu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, którego efektem jest podniesienie jego wiedzy zawodowej, lub otrzymanie dodatkowych uprawnień.

§ 3

W celu uzyskania tej pomocy, zainteresowany członek ŚOIIB zgłasza pisemny wniosek do biura Izby o zamiarze skorzystania z pomocy materialnej przed rozpoczęciem szkolenia, określając w nim: cel szkolenia, planowane efekty szkolenia dla jego pracy zawodowej, oraz koszt szkolenia.

§ 4

1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej podejmuje Prezydium Rady ŚOIIB w formie uchwały.
2. Udział w konferencjach, naradach i spotkaniach jako przedstawiciel Izby odbywa się na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady.

§ 5

Wypłatę przyznanej pomocy finansowej członek ŚOIIB otrzymuje po odbyciu szkolenia i przedstawieniu: oryginału faktury wystawionej na jego nazwisko za udział w szkoleniu lub inny dokument świadczący o poniesionych kosztach (zmiana w regulaminie wprowadzona Uchwałą Prezydium ŚOIIB nr 31/ORG/07 z dnia 5.12.2007r.), oraz dyplomu, certyfikatu lub innego oryginalnego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia i osiągniecie zamierzonych efektów.

§ 6

Członek ŚOIIB ma prawo do skorzystania z pomocy finansowej Izby na podnoszenie kwalifikacji zawodowych /dokształcenie/ jeden raz na dwa lata w kwocie 300 zł.

§ 7

Pomoc finansową przyznaje się ze środków Statutowych Izby określonych Uchwałą budżetową Zjazdu Okręgowego.

§ 8

Rejestr członków Izby, którym przyznano pomoc finansową dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzi Biuro Izby.

Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Niniejszy Regulamin przyjęto na posiedzeniu Prezydium Rady Izby w dniu 18.11.2015 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.12.2015 r.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 3(53)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692