Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start UPRAWNIENIA BUDOWLANE >> Wniosek - oświadczenie

Wniosek - oświadczenie

Drukuj

Podstawy prawne nadawania uprawnień budowlanych.

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 10 czerwca 2014 r., poz. 768). Zgodnie z art. 16 tej ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa został zobowiązany do sprecyzowania w drodze rozporządzenia sposobu przeprowadzania kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane.

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) weszło w życie z dniem 25.09.2014r.

Zgodnie z § 7 ust. 1 w/w aktu prawnego od dnia 25.09.2014r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ważne!

Do dnia 24.09.2014r. dokumentowanie praktyki zawodowej odbywa się w Książce Praktyki Zawodowej zarejestrowanej i wydanej przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zmiana opłaty za postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 stycznia 2015r. zgodnie z  UCHWAŁĄ NR 24/R/14.

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692