Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY

Drukuj

19 marca odbyło się w siedzibie Izby ostatnie w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obrady prowadził przewodniczący OR Andrzej Pieniążek. W posiedzeniu wzięli również udział: przewodniczący KKR, OKK,OKR, OSD, rzecznik koordynator ORzOZ, redaktor naczelny „Biuletynu Świętokrzyskiego”, dyrektor biura Izby, główna księgowa i prawnik, współpracujący z Izbą.

Przewodniczący OR podziękował zebranym za współpracę i życzył realizacji planów wyborczych oraz spełnienia w następnej kadencji oczekiwań i aspiracji. Oznajmił, że pełnienie przez 6 lat funkcji przewodniczącego OR było dla niego ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Następnie wręczył członkom OR, przewodniczącym organów, przewodniczącemu KKR, redaktorowi BŚ oraz p. dyrektor biura dyplomy z podziękowaniem za współpracę.
Zebrani wysłuchali w trakcie obrad następujących informacji:
- o wydarzeniach w ŚOIIB w okresie od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady w dn. 18 grudnia 2014r
- o stanie członków ŚOIIB na dzień 28.02.2014r:
stan ewidencyjny ogółem: 5894 osoby
stan członków czynnych:   3841 osób

Sekretarz OR omówiła sprawozdanie Okręgowej Rady na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, skarbnik OR i główna księgowa omówiły sprawozdanie finansowe za 2013r a przewodniczący OR przedstawił wnioski, jakie wynikają z działalności Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie jej istnienia oraz zadania na przyszłość. Okręgowa Rada jednomyślnie zaakceptowała sprawozdanie OR wraz ze sprawozdaniem finansowym, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.

Skarbnik OR omówiła projekt budżetu na 2014r, który OR zaakceptowała jednogłośnie. Następnie przewodniczący i sekretarz OR przedstawili  porządek obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, regulamin obrad i wyborów oraz propozycje składów osobowych Prezydium Zjazdu i komisji zjazdowych, przyjęte jednomyślnie przez OR.
Okręgowa Rada zatwierdziła uchwały, podjęte przez Prezydium OR w dn. 19.02.2014r:
● w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŚOIIB na 2014 rok
● w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektów regulaminów XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
● w sprawie nagrody za sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podjęła n/w uchwały:
● w sprawie przyznania zapomóg losowych dla członków ŚOIIB
● w sprawie akceptacji wniosku o przyznanie dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych członka ŚOIIB

Przewodniczący OR omówił przebieg zebrań wyborczych delegatów w kraju i w naszej Izbie,  przedstawił listę zaproszonych na Zjazd gości. Poinformował również o losach „ustawy deregulacyjnej” oraz o zasadach członkostwa w Izbie Architektów i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Przewodniczący OKK poinformował o przebiegu sesji kwalifikacyjnej na uprawnienia budowlane, a przewodniczący KKR oraz kol B. Balcerek omówili działania PIIB w sprawie ewentualnego wejścia w struktury Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Internetowego Portalu Cenowego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN)
określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo
i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa
i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych
do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Nr 4(46)/2017Zapraszamy do korzystania
z komputerowego stanowiska informacyjnego
(szczegóły w biurze Izby)

Zainstalowane oprogramowanie:
- LEX Omega (online) -

- Serwis Budowlany -

- Integram 2 Budownictwo -


Zapraszamy również do
korzystania z czytelni.
Informacje w biurze Izby.

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692