Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uprawnienia

Uprawnienia Budowlane

Email Drukuj PDF


Komunikat Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na sesję XXXVIII/2021 (jesienną)

w terminie od 2 sierpnia do 3 września 2021r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18
25-304 Kielce

W związku z powyższym nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie Izby.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostaną przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków w złożonej dokumentacji, Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji XXXVIII/2021 
- 19 listopada 2021r.

 

WNIOSEK O PONOWNY EGZAMIN
Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji XXXVIII/2021 (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek, pocztą lub na adres e-mailowy Izby, o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 17.09.2021r.

Kwota opłaty II raty za ponowny egzamin pisemny lub ustny zostanie podana w Zawiadomieniu, które zostanie wysłane w dniu 6.10.2021r. zgodnie z Terminarzem.


 


Ogólny terminarz sesji egzaminacyjnej XXXVIII 

 

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

Wypełniony formularz: „Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” (wzór dostępny w zakładce Formularze) adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz załączniki do wniosku:

 1. Odpis dyplomu (podpisany własnoręcznie) ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć dyplom inż. oraz mgr) albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 2. Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o przebiegu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu inż. oraz mgr).
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki po 24.09.2014r. – nie podlega rejestracji w okręgowej Izbie (wzór dostępny w zakładce Formularze) / Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995r. – 24.09.2014r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995r. – 31.12.2005r. dla technika / „Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 4. Dowód uiszczenia I raty opłaty (kserokopia) za postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na konto Banku Pekao S.A. I/O Kielce nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214 .
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (P lub W) -  1000zł
  I rata opłaty: uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (P + W) -  1550zł
 5. Formularz osobowy – 2 egzemplarze (wzór dostępny w zakładce Formularze) według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie  (Dz.U. z 2014r. poz. 1513).
 6. W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dotyczy praktyki projektowej);
 8. Życiorys zawodowy (wzór dostępny w zakładce Formularze)
 9. Posiadane uprawnienia budowlane (kserokopia) - oryginał do wglądu.
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz nagrywania egzaminu ustnego
  (wzór dostępny w zakładce Formularze).

Ponadto dla usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego uzasadnione jest załączenie dodatkowo do wniosku  następujących dokumentów stanowiących załączniki do Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831)

 • kserokopii uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką,
 • kserokopii zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego osób kierujących praktyką, ważnych w okresie odbywanej praktyki zawodowej (nie dotyczy członków ŚOIIB),
 • kserokopii posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień budowlanych

Strona z bazą pytań na egzamin testowy -> www.piib.org.pl

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(62)/2021Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692