Świętokrzyska OIIB

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uprawnienia

Uprawnienia Budowlane

Email Drukuj PDF

ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH NA KWALIFIKACJĘ W SESJI I/2020

odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (41-344-94-13)

Termin zakończenia przyjęcia wniosków: 13 lutego 2020 r. (czwartek)

Rejestracja wniosków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzinach 10:00 - 16:00.

UWAGA!  W/w termin nie dotyczy osób z poprawkowym egzaminem na uprawnienia budowlane - wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu należy złożyć do dnia 15 marca 2020 r. (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 22 maja 2020 r. (piątek).


 

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH


1. Wypełniony formularz: „Wniosek” (wzór dostępny w zakładce Formularze) adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz formularze uzupełniające wniosek:

-       Formularz osobowy - 2 egzemplarze (wzór dostępny w zakładce Formularze) według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie  (Dz.U. z 2014r. poz. 1513),

-       Dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z Uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na konto Banku Pekao S.A. I/O Kielce nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214. W tym celu można skorzystać z druczku przelewu dostępnego TUTAJ.

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć dyplom inż. oraz mgr) albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika [oryginał plus odpis].

3. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu inż. oraz mgr) [oryginał plus kopia].

4. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29  kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831, z późn. zm.) - dotyczy praktyki zawodowej po 25.09.2014r. (wzór dostępny w zakładce Formularze).

5. Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995r. – 24.09.2014r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995r. – 31.12.2005r. dla technika.

6. ,,Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” – dotyczy praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą (wzór dostępny w zakładce Formularze).

7. W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej.

9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dla usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego uzasadnione jest załączenie dodatkowo do wniosku  następujących dokumentów stanowiących załączniki do Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29  kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831, z późn. zm.)

  • kserokopii uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką,
  • kserokopii zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego osób kierujących praktyką, ważnych w okresie odbywanej praktyki zawodowej (nie dotyczy członków ŚOIIB),
  • kserokopii posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień budowlanych.

Strona z bazą pytań na egzamin testowy -> www.piib.org.pl

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 4(54)/2019Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692