Świętokrzyska OIIB

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Uprawnienia

Uprawnienia Budowlane

Email Drukuj PDF

ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH NA KWALIFIKACJĘ W SESJI II/2020 (jesienna)

odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (41-344-94-13)

Termin przyjęcia wniosków od 15 lipca 2020 r.  do 15 sierpnia 2020 r.

Rejestracja wniosków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzinach 10:00 - 16:00.

UWAGA!  W/w termin nie dotyczy osób z poprawkowym egzaminem na uprawnienia budowlane - wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu (POBIERZ WNIOSEK) należy złożyć do dnia 15 sierpnia 2020 r. (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji XXXVI (jesiennej) odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. (piątek).


 

ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEGO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Wypełniony formularz: „Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych” (wzór dostępny w zakładce Formularze) adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej  Izby Inżynierów Budownictwa oraz załączniki do wniosku:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć dyplom inż. oraz mgr) albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 2. Suplement do dyplomu (plus kserokopia) ukończenia studiów wyższych albo zaświadczenie o przebiegu studiów (w przypadku studiów dwustopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu inż. oraz mgr).
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki po 24.09.2014r. – nie podlega rejestracji w okręgowej Izbie (wzór dostępny w zakładce Formularze) / Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995r. – 24.09.2014r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995r. – 31.12.2005r. dla technika / „Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” (wzór dostępny w zakładce Formularze) – dotyczy praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 4. Dowód uiszczenia I raty opłaty (kserokopia) za postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na konto Banku Pekao S.A. I/O Kielce nr 98 1240 1372 1111 0000 1250 5214 *].
 5. Formularz osobowy – 2 egzemplarze (wzór dostępny w zakładce Formularze) według załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie  (Dz.U. z 2014r. poz. 1513).
 6. W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
 7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dotyczy praktyki projektowej);
 8. Życiorys zawodowy (wzór dostępny w zakładce Formularze)
 9. Posiadane uprawnienia budowlane (kserokopia) - oryginał do wglądu.
 10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz nagrywania egzaminu ustnego (wzór dostępny
  w zakładce Formularze).

Ponadto dla usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego uzasadnione jest załączenie dodatkowo do wniosku  następujących dokumentów stanowiących załączniki do Oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831)

 • kserokopii uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką,
 • kserokopii zaświadczeń o przynależności do samorządu zawodowego osób kierujących praktyką, ważnych w okresie odbywanej praktyki zawodowej (nie dotyczy członków ŚOIIB),
 • kserokopii posiadanych przez wnioskodawcę uprawnień budowlanych
*]
I rata opłaty: uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (P lub W) -  800zł
I rata opłaty: uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (P + W) -  1100zł

Strona z bazą pytań na egzamin testowy -> www.piib.org.pl

 Dla członków Świętokrzyskiej OIIB uruchomiony
został dostęp do Serwisu Budowlanego

Korzystanie z serwisu możliwe jest po

zalogowaniu się na stronie PIIB.

Instrukcja dostępna jest TUTAJ.

(Portal działa prawidłowo na przeglądarkach
Firefox lub Internet Explorer)Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line
do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN).
Aby z niego skorzystać należy zalogować się na Portalu PIIB:
www.piib.org.pl

Nr 1(55)/2020Zapraszamy do
korzystania z czytelni
w godzinach pracy Biura Izby

> SPIS PUBLIKACJI <


KONTAKT:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

List: swk@piib.org.pl
Telefon: 41 344 94 13
Faks: 41 344 63 82
Telefon komórkowy: 694 912 692